• lotniska
 • koncerty
 • vip
 • transpor osob
 • przewoz prac
 • Transfery lotnicze ze Szczecina

  Z nami dojedziesz bezpiecznie i na czas na berlińskie i krajowe lotniska.

 • Wyjazdy na imprezy i koncerty

  Wśród naszych usług wyjazdy na wydarzenia kulturalne w kraju i za granicą.

 • Przewozy VIP na specjalne okazje

  LiderBus dysponuje ekskluzywną limuzyną. Postaw na komfort i bezpieczeństwo!

 • Przewozy pasażerskie busami i autami osobowymi

  Wynajem busów z kierowcą to wygodne rozwiązanie w wielu przypadkach.

 • Usługa przewozów pracowniczych

  Nasza firma transportowa dysponuje busami do przewozu grup pracowników.

Regulamin i Licencja przewozowa

Nasza licencja przewozowa

Nasza szczecińska firma przewozowa Busy Szczecin posiada uznaną na rynku Europejskim Licencję, która uprawnia nas do międzynarodowego transportu osób. Licencja ta została wydana przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, dzięki temu mamy przyjemność świadczyć Państwu usługi nie tylko na szczecińskich - polskich, ale również na europejskich drogach.

Jasne warunki i przejrzyste zasady

Nasza firma, korzysta z określonych standardów wewnętrznych, uwarunkowanych przez nasz regulamin. Dzięki jego przestrzeganiu, zarówno pracownicy, jak i klienci szczecińskiej firmy czują się komfortowo.

Regulamin przewozu osób


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

 1. Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu.
 2. Przewoźnik - firma wykonująca przewóz Pasażerów busem na podstawie zezwoleń i licencji wydanych przez właściwe organy administracji publicznej.

2. PRZEWOŹNIK

2.1. Przewoźnik jest zobowiązany do:

 1. zrealizowania przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce;
 2. zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi;
 3. zapewnienia zastępczego środka transportu w przypadku przerwania jazdy na skutek awarii pojazdu i niemożności kontynuowania jazdy;

2.2. Przewoźnik podejmuje się dołożyć wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, jeżeli taki został wyznaczony. Godziny wyjazdu i przyjazdu mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.
2.3. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego nie zależnych ( np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.), ani wynikające z nich dalsze, bliżej nie określone skutki.
2.4. W razie konieczności Przewoźnik może zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu, dokonać zmiany pojazdu oraz może, w sytuacjach wyjątkowych zmienić miejsca wysadzenia adresatów.
2.5. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w pojeździe lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer:

 1. nie przestrzega warunków umowy przewozu;
 2. znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyki itp.);
 3. znajduje się on w stanie wskazującym na to, że jest on chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać współpasażerom;
 4. zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów;
 5. nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne;
 6. przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy;

2.6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez Pasażera oraz zastrzega sobie prawo do powrotu takiej osoby - pod warunkiem wolnego miejsca w pojeździe.

3. PASAŻER

3.1. Pasażer jest zobowiązany do:

 1. posiadania ważnego dokumentu upoważniającego do przekroczenia granicy oraz innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży;
 2. oczekiwania pod wskazanym adresem w godzinach ustalonych przez Przewoźnika w dniu wyjazdu;
 3. złożenia bagażu do luków bagażowych ;
 4. stosowania się do poleceń załogi pojazdu;
 5. okazywania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów;
 6. podania dokładnego adresu, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku, miejscowości, kraju, w pisowni państwa którego przewóz dotyczy;

3.2. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej, dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W wieku od 12 do 16 lat dzieci mogą podróżować samodzielnie, muszą jednak posiadać notarialną zgodę na samodzielną podróż podpisaną przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych.
3.3. Fakt nie oczekiwania Pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w określonym przedziale czasowym jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu.
3.4. Podróżny jest zobowiązany do zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe.
3.5. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
3.6. W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe.
3.7. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenia to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.
3.8. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom.
3.9 Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza pojazd jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody. W przypadku, gdy wyrządzenie szkody w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym spowoduje wyłączenie samochodu z eksploatacji, to Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 350 PLN za każdy dzień wyłączenia pojazdu z eksploatacji.

4. BAGAŻ

4.1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą nieodpłatnie 2 sztuki bagażu:

 1. jedną sztukę bagażu podstawowego o wadze do 25 kg, przewożonego w luku bagażowym,
 2. jedną sztukę bagażu podręcznego o wadze do 5 kg,

4.2. Bagaż podręczny powinien być w wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie bagażu pod siedzeniem, jego rozmiary nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.
4.3. Bagaż przekraczający wyżej podane wymiary będzie traktowany jako bagaż dodatkowy i będzie mógł być przewieziony za dodatkową opłatą.
4.4. Pasażer ma prawo zabrać za dopłatą drugą sztukę bagażu podstawowego przy czym łączny ciężar dwóch sztuk bagażu nie może przekroczyć 40 kg. Bagaż dodatkowy musi być zgłoszony w chwili rezerwacji wyjazdu, za taki bagaż pobierana jest dodatkowa opłata.
4.5. Opłata za przewożony nadbagaż: 40 - 100 PLN / szt. w zależności od gabarytu bagażu i wagi.
4.6. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym regulaminie.
4.7. Zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać podróżnych na niewygody.
4.8. O zabraniu bagażu dodatkowego decyduje każdorazowo załoga pojazdu. Przewóz bagażu nietypowego np. rowery, deski surfingowe, narty, telewizory i inne tylko po uprzednim uzgodnieniu i opłaceniu takiego bagażu.
4.9. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem oraz za bagaż podręczny.
4.10. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być oznakowana przez Pasażera trwałą przewieszką z podanym nazwiskiem i adresem.
4.11. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.
4.12. Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków. (podstawa prawna - art. 23 ust. 3 prawa przewozowego).
4.13. Bagaż, którego nie można przypisać do konkretnej osoby, może zostać przez załogę pojazdu usunięty z niego.
4.14. Pasażer ponosi przed służbami granicznymi całkowitą odpowiedzialność za przewożony przez niego bagaż podręczny ulokowany w bezpośredniej bliskości zajmowanego miejsca w pojeździe, tzn. przed, pod, obok lub za (w przypadku ostatniego rzędu) zajmowanym siedzeniem, a także na półce bagażowej nad siedzeniem oraz w swoich rzeczach osobistych.
4.15. Przewóz zwierząt w pojeździe jest zabroniony.

5. REZERWACJA PRZEJAZDU

5.1. Rezerwacja przejazdu odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia, który znajduje się na stronie www.liderbus.pl
5.2. Formularz zawiera niezbędne informacje wymagane do realizacji zlecenia, Pasażer jest zobowiązany podać dokładny i prawidłowy adres odbioru i dowozu, imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, ilość bagażu oraz zaakceptować fakt zapoznania się z regulaminem przewozu.
5.3. Przewóz dzieci oraz ich wiek musi być wcześniej zgłoszony ze względu na wymogi bezpieczeństwa foteliki i podstawki dla dzieci.
5.4. Potwierdzenie rezerwacji dokonane jest drogą elektroniczną na wskazany przez Pasażera adres e-mail.
5.5. Płatność za przejazd należy dokonać na konto bankowe lub u kierowcy w dniu realizacji przewozu
5.6. W przypadku rezygnacji przez Podróżnego z odbycia podróży. Przewoźnikowi przysługuje prawo
do dokonania potrąceń następujących kwot:

 1. powyżej 14 dni przed wyjazdem 0% wartości przejazdu,
 2. od 8 dni do 13 dni przed wyjazdem 20% wartości przejazdu
 3. od 3 dni do 7 dni przed wyjazdem 40% wartości przejazdu
 4. od 48 godzin do 24 godzin przed wyjazdem 70% wartości przejazdu.
 5. poniżej 24 godzin przed wyjazdem 90% wartości przejazdu

5.7. W przypadku nie zgłoszenia się Pasażera na odjazd busa przewoźnik ma prawo do potrącenia 100 % wartości przejazdu.

6. REKLAMACJE

6.1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować osobiście lub listownie na adres Przewoźnika lub pocztą elektroniczną.
6.2. Reklamacje mogą być zgłaszane w okresie do jednego miesiąca od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest opisanie zaistniałych okoliczności, wnoszone zastrzeżenia, ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia, Przewoźnik zastrzega sobie termin rozpatrywania reklamacji do 30 dni licząc od daty jej otrzymania.
6.3. Przy szkodach osobowych i bagażowych osobą uprawnioną do składania reklamacji i wnoszenia roszczeń jest Pasażer, a w szczególnych okolicznościach - jego następca prawny.
6.4. Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż.
6.5. Bagaż nieodebrany przez Pasażera, o ile nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany do przechowania na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.
6.6. Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.

 • Wynajęciu busów Szczecin optymalne rozwiązanie

  Nasza firma zapewni Państwu bezpieczne i pewne przewozy na obszarze Polski czy Unii Europejskiej, które możemy realizować dzięki Licencji Ministerstwa Transportu uzyskanej w 2013 roku. Nasi pracownicy to wysoko wykwalifikowana kadra kierowców, cechujących się wysoką kulturą osobistą i znajomością przepisów obowiązujących w różnych państwach.

  Busy Szczecin na wynajem. Zadzwoń i dowiedz się więcej!

  W naszej ofercie znajdą Państwo przewozy, dedykowane dla grup oraz klientów indywidualnych. Usługa jest szczegółowo omawiana z Klientami, którzy mogą wybrać najbardziej dogodny dla siebie czas i miejsce, na które stawi się nasz nowoczesny bus. Istnieje również możliwość przewozów prywatnych do których oferujemy auta osobowe. Nasze usługi ciszą się uznaniem zadowolonych Klientów, którzy mieli już okazję skorzystać z oferty.

 • Zdecyduj się na wynajęcie busa Szczecin i wyrusz w daleką drogę

  W szerokiej gamie naszych usług znajdą Państwo opcję bliższych lub dalszych podróży grupowych, bądź indywidualnych. Mają Państwo, na przykład możliwość zaplanowania przejazdu z miejsca zamieszkania np. do Holandii lub Niemiec. Ponieważ tak odległe podróże wiążą się z wysoką odpowiedzialnością, każdy nasz pojazd jest skrupulatnie sprawdzany.

  Skontaktuj się telefonicznie i wynajmij Busy Szczecin

  Dzięki sugestiom naszych Klientów, jesteśmy w stanie stale podwyższać standardy oferowanych przez nas usług, uważnie przyglądając się oczekiwaniom i potrzebom naszych zleceniodawców. Jesteśmy również otwarci na stałą współpracę z tymi z Państwa, którzy takiej współpracy poszukują, gorąco do tego zachęcając. Zachęcamy więc do kontaktu z przedstawicielem naszej firmy, który pomoże Państwu dobrać najbardziej optymalną ofertę.

 • Wynajem busów w Szczecinie na korzystnych warunkach

  Poszukując transportu na wybrane lotniska Europy, skontaktuj się z przedstawicielem naszej firmy. Nasz kierowca dowiezie Cię na miejsce, wybierając optymalną trasę bez zbędnych korków i postojów. Decydując się na naszą firmę wybierasz nie tylko komfort i bezpieczeństwo, ale również wygodę i przyjazną atmosferę, tak przydatną podczas długich podróży.

  Busy Szczecin z kierowcą na przewozy pracownicze

  Dzięki naszemu pakietowi przejazdowemu przystosowanemu do obsługi firm, znajdziecie Państwo optymalne rozwiązania. Organizujemy przewozy pracownicze w okolicach Szczecina. Start z wybranej lokalizacji, łącznie z drogą powrotną, bogato zaopatrzone busy, zawodowi kierowcy oraz stały nadzór techniczny nad naszą flotą sprawią, że podróż z nami będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.

 • Wynajem busa Szczecin z zawodowo przygotowanym kierowcą

  Nasza firma swoją ofertę kieruje do małych i dużych przedsiębiorstw oraz osób prywatnych. Proponowane usługi obejmują przewozy krajowe i zagraniczne. U nas wynajmą Państwo busa wraz z profesjonalnym kierowcą, który w bezpieczny sposób dowiezie was do celu, wybierając najkorzystniejszą trasę. Nasi kierowcy to fachowcy w każdym calu, którym można zaufać.

  Wynajęcie szczecińskiego busa na różnorakie wydarzenia

  Oferujemy usługi transportowe wszelkiego rodzaju. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i propozycje, aby proponowana przez nas oferta całościowo odpowiadała Państwa potrzebom. Świadcząc usługi przewozowe na terenie Szczecina i nie tylko, użytkujemy sprawdzone i niezawodne pojazdy. Organizujemy usługi transportowe na chrzciny, komunie, śluby, wydarzenia kulturalne itp. Wynajmując nasze busy będą Państwo usatysfakcjonowani.

 • Busy Szczecin idealne na wyjazdy okolicznościowe

  Korzystając z naszych propozycji, wynajmą Państwo busy na każdą okazję. Chrzciny, śluby, wyjazdy integracyjne, komunie, wesela, czy pogrzeby. Wybierając naszą firmę, mają Państwo gwarancję wysokiej jakości usług. Zapewniamy dyskrecję oraz terminowość. Przewozy pasażerskie busami o wysokim komforcie. Zgłoś się do nas i dowiedz się więcej!

  Wynajem busów w Szczecinie dla Ciebie!

  Nasza szczecińska firma zatrudnia wykwalifikowaną kadrę. Składają się na nią kierowcy z wieloletnim doświadczeniem, którzy dowiozą Państwa w każde wskazane miejsce bez problemu. Podróżując z naszymi szoferami, mogą Państwo czuć się bezpiecznie. Do dyspozycji są kilkuosobowe busy, doskonałe na wyjazdy grup zorganizowanych. W ofercie m.in. wycieczki zakupowe, wyjazdy na imprezy czy do parków rozrywki.

 • Pełen profesjonalizm szczecińskiej firmy przewozowej

  Świadcząc usługi przewozowe na terenie Szczecina LiderBus spełnia najwyższe standardy. Wsłuchujemy się w sugestie Klientów i bierzemy je pod uwagę opracowując ofertę. Zapewniamy transport we wskazane miejsca terminowo i bezpiecznie. Staramy się wyjść na spotkanie każdemu wyzwaniu, oferując przy tym przyjazne dla każdego propozycje cenowe.

  Firma przewozowa Szczecin z bogatą ofertą usług

  Firma Busy Szczecin w szerokim  wachlarzu usług  posiada ofertę dotyczącą przejazdów służbowych na różne wydarzenia, zgrupowania, szkolenia czy wyjazdy integracyjne. Ciekawą propozycją są również wyjazdy na koncerty i imprezy organizowane w kraju i zagranicą. Z usług mogą korzystać osoby indywidualne, firmy i grupy zorganizowane. W naszej działalności stawiamy na niezawodność, punktualność oraz komfort i zadowolenie naszych Klientów.

 • Przewóz osób Szczecin - bezpieczeństwo w standardzie

  Firma Szczecin Bus to gwarancja sprawdzonej jakości. Wybór naszej marki to trafna decyzja - komfort oraz wygoda, które łączą się z bezpieczeństwem wysokiej klasy. Flota samochodowa, którą dysponujemy z pewnością spełni Państwa oczekiwania, zaskakując przestronnym wnętrzem. Wykwalifikowani kierowcy, zadbają o bezpieczeństwo w podróży.

  Przewozy osób Szczecin - bezpiecznie do celu!

  Mając bogate zaplecze samochodów oraz sprawdzonych kierowców, bez obaw zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług. Naszym gwarantem jest profesjonalizm.  Posiadamy szeroki wachlarz usług, m.in. wycieczki zakupowe, wyjazdy na koncerty, przewozy okolicznościowe. Zorganizuj grupę znajomych, zarezerwuj busa i w drogę. Wygodne wnętrza, miejsce na bagaże, klimatyzacja i systemy bezpieczeństwa zapowiadają podróż bez stresu.

 • Korzystaj z przewozów Szczecin organizowanych przez LiderBus

  Działając  w branży przewozowej od 2008 roku zyskaliśmy bogate doświadczenie, które owocuje z każdym rokiem. Stale podnosimy standardy świadczonych przez Busy Szczecin usług, co przekłada się na zadowoleniem naszych Klientów. Dzięki wielorakim opcjom wyboru, mogą Państwo zdecydować się na jedno z wielu rozwiązań najlepszych w danej sytuacji.

  Szczecińskie przewozy osób najlepsze z marką Busy Szczecin

  Coraz większą popularnością cieszą się wyjazdy związane z zakupami w wielkich centrach handlowych. Wychodząc naprzeciw nowej tendencji, pragniemy osobom zainteresowanym tego rodzaju wyjazdami, ułatwić spełnienie zamierzeń. Docieramy do centrów w kraju i za granicą. Same przejazdy odbywają się 9-cio osobowymi busami o  dużej powierzchni bagażowej i wygodnym wnętrzu. Zainteresowanych zapraszamy  do kontaktu.

 • Przewozy Szczecin dostosowane do potrzeb

  Firma Busy Szczecin, w swojej flocie samochodowej posiada luksusowe limuzyny VIP, które spełnią największe wymagania ludzi ze świata biznesu. Nasze luksusowe auta uwiodą Państwa swoim atrakcyjnym wyglądem, bogato wyposażonym wnętrzem, zapewniając przy tym najwyższe standardy bezpieczeństwa. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą.

  Oferta przewozowa na trasie Szczecin - Berlin

  Wszystkim fanom dobrej zabawy, przedstawiamy naszą ofertę związaną z wyjazdami do berlińskich parków rozrywki. Dzięki naszej Licencji na zagraniczne podróże, możecie być Państwo spokojni o komfort podczas przejazdów naszymi busami. Bezpieczeństwo i wygodę oferujemy w standardzie, który sprawi, że szczęśliwie dotrą Państwo do wybranej przez siebie lokalizacji. Wyrusz z nami po ciekawe wspomnienia.

licencja min

Licencja przewozowa

Uzyskaliśmy licencję wystawioną przez Ministerstwo Transportu. Dzięki niej świadczymy usługi transportowe zarówno na obszarze Polski, jak i poza granicami kraju.

last minute

Oferta Last Minute

Spontaniczne wyjazdy dostarczają dużo wrażeń. Oferta Last Minute to okazja do podróżowania w atrakcyjnej cenie.
Bądź na bieżąco!

przewozy autokarowe

Przewozy autokarowe

Nasza Firma oferuje usługę wynajęcia autokaru do przewozu osób, zarówno w kraju jak i zagranicą. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Autobusy z kierowcą

Wynajem autobusu z kierowcą na trasy krajowe i zagraniczne.

Szybkie i wygodne przewozy Mercedesem Sprinterem.

Szybki kontakt

 • 606 250 720
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.